PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - ÅNGEST & DEPRESSION - RELATIONER - UTMATTNING & KROPPSLIGA BESVÄR

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och har mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med relationer, ångest, depression, andra problem och utmaningar. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv och förändring. Det går bra att boka samtal måndag-torsdag på mottagningen eller online, och fredag endast online.

MARIA SANDGREN

LEG PSYKOLOG, FIL DR

Terapi i Stockholm 

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge perspektiv och förändring så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation till exempel uppleva mer välbefinnande och känna handlingskraft i relationer, vardag och arbete.

Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

Söker du terapi?

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress, sorg och smärtproblematik. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov. En del har precis lämnat komplicerade livssituationer och söker perspektiv och energi för att se framåt.

Vid det första terapisamtalet pratar vi om vad du önskar få hjälp med och vilka processer som hämmar och stärker förändring i riktning mot mer välmående i relationer, hälsa, vardag och arbete. I kommande samtal skapar vi oss ytterligare förståelse kring hur förändring i önskad riktning kan ske.

Terapi på flera språk

Det är möjligt att ha terapi på svenska, engelska och tyska.

Genom min forskning om värderingar och attityder har mitt intresse stärkts för hur människor formas av och skapar likheter och olikheter kring vad som förväntas, vad som är rätt och fel i olika sammanhang. Allt detta bildar den kultur som vi lever i.

Individualterapi i Stockholm

Är du intresserad av terapi på mottagningen i centrala Stockholm (Östermalm, Gamla stan) eller online? Jag arbetar med affektfokuserad terapi (ISTDP) med inslag från andra områden som relationer, kognitioner och beteendevetenskap. Jag har lång erfarenhet av samtalsterapi och håller mig uppdaterad kring forskning om terapi.

Välkommen att mejla mig för frågor eller för att boka samtalsterapi.

Maria Sandgren + Terapi + Stockholm
Ångest - Stockholm - Terapi

Mer vitalitet på insidan och i livet

Om ångest

Att ha ångest och oro brukar främst märkas i att man bekymrar sig för att saker och ting ska gå fel. Att övertänka och vara uppvarvad är två symtom bland många andra. Även kroppsliga symtom som rastlöshet, svårt att sova, hjärtklappning kan vara tecken på ångest. När någon säger att ”det är mycket känslor” brukar det mer handla om att man har många tankar samtidigt och inte kan finna riktning, utan övertänker och oroar sig.

I terapisamtalen kommer du och jag att se vad som är ångestsymtom och vad som är känslor. Känslor tillhör det emotionella systemet och ger lugn och visshet, även riktning för vad man vill och behöver. Man kan säga att du kommer att lära dig att reglera ångesten och att istället känna handlingskraft och känslomässig närvaro.

Mer närvaro i relationer

Relationer

Vad klienter önskar hjälp i sina relationer är olika. Det kan handla om problem i nuvarande relationer (partner, barn, på fritiden, i arbetet). Andra skäl att söka terapi är återkommande mönster att dra sig ur relationer och närhet eller att det finns mönster av att överanpassa sig till andras förväntningar. Det kan också finnas en blandning av båda mönsterna i personens relationer.

En annan orsak till att söka terapi är att man blir ofta arg eller missnöjd och då stöter ifrån sig andra. Andra söker samtal för att de inte drar sig ur relationer som påverkar deras välmående negativt.

Klienten och jag brukar främst arbeta utifrån ett ISTDP-upplägg med fokus på relationella och emotionella processer. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. En ISTDP-terapi omfattar båda uppläggen men de kan vara mer eller mindre betonade. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Relationsproblem - Stockholm

Utmattning + stockholm + terapi

Samtal för ökad Vitalitet

Utmattning & kroppsliga besvär

Utmattning, stressreaktioner och andra kroppsliga symtom har en del likheter. De kan ofta bestå över en längre tid och sakna medicinsk evidens. Symtom med smärta, stelhet, skakningar, orkeslöshet, koncentrationssvårigheter m m kan ha uppstått. För andra diagnoser som narkolepsi kan medicinsk evidens finnas.

Orsakerna till att symtomen har utvecklats kan vara flera. Skada, sjukdom eller trauma kan ligga bakom att symtom utvecklas. Det kan också vara oklart varför symtom uppstått.

Att leva med långvariga kroppsliga besvär är krävande. Det är en utmaning att ständigt finna lösningar för vardag, arbete och relationer så att livet ska kunna fortgå så långt det är möjligt.

För denna typ av psykologisk behandling är det viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan att ’tänka och veta’ om besvären och att ’känna och veta’ om vilka emotionella processer som skulle kunna minska ångest och depression samt vilka emotionella processer som kan stärka vitalitet och aktivitet i vardags- och arbetsliv.

För behandling av utmattning och kroppsliga besvär brukar klienten och jag i början arbeta utifrån en kombination med ISTDP (om emotionella och relationerna processer) och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Mer vitalitet på insidan och i livet

Depression

Depression kan ta sig många olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre och ha funnits en kortare eller längre tid.

Symtomen kan vara negativa tankar, ältande, tomhet, lågt egenvärde, alltför få stunder med glädje och upplevelse av mening, och till det yttre att känna att det är svårt att delta i vardag, fritid och arbete. Vid depression så finns även ångest som en följeslagare. Livskvaliteten är påverkad.

Orsaker till depression

Orsakerna till depression kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst depression till exempel skilsmässa, förlust, olycka, sjukdom, trauma. Det kan finnas trauma och försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Även att inte ha lärt sig att inte koppla sina upplevelser till känslolivet (undvika, lägga känslor och egna behov åt sidan) och låta bli ta känslor och behov på allvar kan orsaka ångest på kort och lång sikt.