PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

MER VITALITET PÅ INSIDAN OCH I LIVET

Hjälp med ångest – Terapi i Stockholm

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med ångest till exempel oro, panikångest, social fobi, ångestattacker, generaliserat ångestsyndrom. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Om ångest

Ångest är en automatisk reaktion på hot av något slag, och upplevelsen av ångest består av tankar, kroppsliga reaktioner och beteenden.

Symtom med ångest kan ta sig många olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre, och de ha funnits en kortare eller längre tid.

Symtomen kan bestå av negativa tankar, övertänkande, pressande ångest på insidan, lågt egenvärde, hjärtklappning, muskelspänning, rastlöshet m m och kan leda till att det är svårt att uppleva glädje och lugn. Ibland uppstår svårigheter att delta i vardag, fritid och arbete på ett sätt som man önskar.

Orsaker till ångest

Orsakerna till ångest kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst ångest och depression till exempel stress av olika slag, skilsmässa, förlust, olycka, sjukdom, trauma. Det kan finnas trauma och försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Vid utmattning och långvarig stress brukar även ångest, ibland även depression, finnas med.

Ångest kan även ha uppstått om man inte har lärt sig att vägledas av känslolivet (utan istället undvika, lägga känslor och egna behov åt sidan). Att inte ha tagit känslor och egna behov på allvar kan orsaka ångest på kort och lång sikt.

Ångest & individualterapi

Jag arbetar med affektfokuserad (ISTDP) terapi som gör skillnad mellan att ’tänka och veta’ en hel del om ångest, och att ’känna och veta’ om emotionella processer som mer konkret kan minska ångest och depression.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket (’tänka och veta’’) om sig själva och ångestproblemen, men symtom finns kvar.

I ISTDP terapi utgår vi ifrån vad du önskar hjälp med för ångesten och hur undvikande av känslor och behov sker. I stora drag kan man säga att där symtom med ångest finns, kommer det emotionella systemet (känslor och behov) i skymundan. Det innebär att besvär med depression kommer att minska när man blir mer närvarande i sina känslor och behov d v s att man upplever dem på ett fördjupat sätt. I samtalen omfattas självklart även livssituationen och vilka önskemål klienten har.

Ibland arbetar klient och jag med ett upplägg där fokus i stort sett helt och hållet på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och samtal utifrån att söka förståelse och kunskap eller ett mer kognitivt-beteendeinriktat upplägg. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Välkommen att boka ett samtal!

Söker du terapi?

Maria Sandgren
Leg psykolog, Stockholm
Mottagning på Östermalm och i Gamla stan

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med relationer, ångest, depression, andra problem och utmaningar. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du kan få perspektiv och förståelse för dig själv och även förändring.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se